Vedtægter

 

Vedtægter

for

 Syd-Østjyske Folkekor

 

§ 1   NAVN OG TILHØRSFORHOLD

Syd-Østjyske Folkekor er en kreds under Danske Folkekor og omfatter kor i det østjyske bakkeland fra Kongeåen til Mariager Fjord.

 

§ 2   FORMÅL

Foreningens formål er at fremme kendskabet til og interessen for en- og flerstemmig korsang, og at arbejde for tilslutning af så mange kor som muligt.

Kredsen skal desuden gennem kursus- og stævnevirksomhed søge at dygtiggøre og inspirere korister og korledere.

 

§ 3   MEDLEMMER

Ethvert kor kan optages som medlem, såfremt korets vedtægter ikke strider imod Syd-Østjyske Fol­kekors. Desuden kan alle optages som personligt medlem.

Korene indberetter hvert år medlemstal til Danske Folkekor.

 

§ 4   BESTYRELSE OG TEGNINGSRET

Syd-Østjyske Folkekors daglige ledelse varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer: formand, kasse­rer og tre menige medlemmer.
Alle medlemmer vælges af generalforsamlingen for to år ad gangen.
Formanden vælges personligt.

Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv.

Bestyrelsen afholder møde, når det begæres af ét af dens medlemmer.

Bestyrelsens opgave er under hensyntagen til Syd-Østjyske Folkekors og Danske Folkekors formåls­paragraffer at varetage den daglige ledelse af kredsens arbejde.

Afgørelser træffes ved simpelt stemmeflertal.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Kredsarbejdet følger kalenderåret.

Foreningen tegnes af formand og kasserer.

 

§ 5   GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen er kredsens øverste myndighed og består af samtlige medlemmer.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af marts måned.

Bestyrelsen indkalder senest en måned før med direkte skrivelse til hvert kor og personligt medlem.

Generalforsamlingens dagsorden er som følger:

  1. Valg af ordstyrer, som skal konstatere mødets lovlige indvarsling
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab
  4. Forslag til vedtægtsændringer
  5. Andre indkomne forslag
  6. Valg til bestyrelsen iht. § 4
  7. Fremtidige aktiviteter
  8. Budget for indeværende år
  9. Eventuelt


Forslag, der ønskes behandlet under punkt 4 og 5, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

I lige år vælges formand og to medlemmer, og i ulige år de to andre.

Endvidere vælges hvert år to bestyrelsessuppleanter, to revisorer, en revisorsuppleant samt en fane­bærer.

Alle vedtagelser sker ved simpelt stemmeflertal, dog vedtægtsændringer med 2/3 flertal af de frem­mødte medlemmer.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Referat af generalforsamlingen tilsendes hvert kor og personligt medlem senest en måned efter af­holdelsen.

 

§ 6   EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, hvis det kræves af bestyrelsen eller 1/3 af foreningens medlemmer. Der indkaldes af formanden med mindst 14 dages varsel, og senest en måned efter, begæringen skriftlig er fremsat. Mødets dagsorden skal oplyses samtidig med indkaldelsen.

 

§ 7   ØKONOMI

Danske Folkekor opkræver kontingent fra personlige medlemmer og hvert kor samlet.
En del af kontingentet tilgår kredsen.

Kredsens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Danske Folkekor afholder KODA-afgifter for korenes egne koncerter, hvis koret indsender program­mer fra de pågældende koncerter. Programmerne skal indeholde alle navne på komponister og ar­rangører samt bære påtegningen ”Medlem af Danske Folkekor”.

 

§ 8   OPLØSNING AF FORENINGEN

Kredsen kan kun opløses, hvis 2/3 af de tilstedeværende på en ordinær generalforsamling og en ekstraordinær generalforsamling, afholdt tidligst 3 måneder senere, stemmer for det.

Samtidig træffes beslutning om anvendelse af kredsens midler.

 

 

 

Således vedtaget på ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 13. januar 2010.