Danske Folkekors vedtægter pr. 14. april 2018

 

 

VEDTÆGTER
FOR

DANSKE FOLKEKOR

I henhold til repræsentantskabsmøde
 14. april 2018

 

§ 1

FORMÅLSPARAGRAF

Landsforeningens navn er DANSKE FOLKEKOR.

Foreningens formål er:

 1. at fremme interessen for korsang under stadig hensyntagen til både bredde og alsidighed.
 2. at virke for de bedst mulige vilkår for korarbejdet på lokalt, nationalt, nordisk og internationalt plan.
 3. at være en organisation, hvor alle, der holder af sang, kan få mulighed for at udfolde sig på mange niveauer og i mange stilarter, og hvor der gennem afholdelse af kurser, stævner m.m. sættes ind på at give inspiration til både sangere og dirigenter.
 4. at styrke grundlaget for et rigt og afvekslende musikliv.
 5. at støtte udgivelsen af kormusik.
 6. at informere om nyudgivelse af kormusik, afholdelse af kurser og stævner, nationalt og internationalt samarbejde, og give inspiration til foreningens medlemmer.

 

§ 2

TEGNINGSREGLER

Foreningen tegnes af formanden og/eller kassereren.

 

§ 3

REPRÆSENTANTSKABET

 1. Repræsentantskabet er landsforeningens højeste myndighed og består af 3 repræsentanter fra hvert medlemskor, 5 repræsentanter fra hver kreds, 3 repræsentanter fra de personlige medlemmer samt hovedbestyrelsens medlemmer.
 2. Ethvert medlem af landsforeningen kan deltage i repræsentantskabsmødet med taleret, men kun de under § 3a nævnte fremmødte repræsentanter har stemmeret. Hver fremmødt har kun én stemme.
 3. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden 1. juni og indvarsles skriftligt af landsformanden med 8 ugers varsel, og mødemateriale udsendes med 4 ugers varsel.
 4. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
  1. Valg af ordstyrer, der skal konstatere mødets lovlige indvarsling og oplæse dagsordenen med opgivelse af hvilke hovedbestyrelses medlemmer, der er på valg.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Beretning om landsforeningens virke siden sidste ordinære repræsentantskabsmøde. Beretningen udsendes skriftligt sammen med indkaldelsen. 
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
   Regnskabet skal udsendes skriftligt og i revideret stand sammen med indkaldelsen.
  5. Forslag til vedtægtsændringer.
  6. Andre indkomne forslag.
  7. Fremtidige aktiviteter og nedsættelse af eventuelle udvalg.
  8. Valg:
   Alle valg skal være skriftlige, såfremt blot 2 stemmeberettigede ønsker det.
  9. Budget for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingenter:
   1. enkeltkor
   2. personlige medlemmer
   3. kredsens kontingentandel
  10. Eventuelt.
 5. Forslag, der ønskes behandlet under punkterne 5 og 6, må være landsformanden i hænde, senest 6 uger før repræsentantskabsmødet og udsendes sammen med mødematerialet.
 6. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde afholdes, hvis det kræves af hovedbestyrelsen eller 1/3 af repræsentantskabets medlemmer. Det indvarsles af landsformanden med mindst 14 dages varsel og senest en måned efter, begæringen skriftligt er fremsat. Mødets dagsorden affattes af dem, der har begæret mødet indkaldt.
 7. Vedtægtsændringer kræver 2/3 majoritet af de tilstedeværende stemmeberettigede repræsentanter.
  Alle andre vedtagelser afgøres ved almindeligt stemmeflertal.
  Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
 8. Referat af mødets beslutninger skal tilsendes korene, kredsene og personlige medlemmer.

 

§ 4

HOVEDBESTYRELSEN

 1. Mellem repræsentantskabsmøderne varetages landsforeningens virke af en hovedbestyrelse på 5 medlemmer. De vælges alle på repræsentantskabsmødet. De lige år vælges 2 medlemmer, de ulige år de øvrige 3 medlemmer. Alle vælges for 2 år.
  Formand og kasserer vælges direkte til deres funktion.
  Formanden vælges i lige år, kassereren i ulige år.
  Bestyrelsen konstituerer i øvrigt sig selv.
  Repræsentantskabet vælger hvert år 2 bestyrelsessuppleanter for 1 år ad gangen.
  Repræsentantskabet vælger hvert år 1 revisor for 2 år og 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.
 2. Hovedbestyrelsesmøde afholdes mindst én gang årligt og kan begæres af landsformanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer. Afgørelser træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er landsformandens stemme afgørende.
  Hovedbestyrelsen er kun beslutningsdygtig, såfremt mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
  Hovedbestyrelsens opgave er, under stadig hensyntagen til landsforeningens formålsparagraf, følgende:
  1. at gennemføre repræsentantskabets beslutninger.
  2. at udarbejde planer for fremtidige aktiviteter.
  3. at koordinere samarbejdet mellem kredsene.
  4. at udpege repræsentanter til organisationer og udvalg.
  5. at fastsætte kriterier for særtilskud til kor.
 3. Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg efter behov og formulere deres arbejdsopgaver.
 4. Hovedbestyrelsen bistår kredsene med organisering og aktiviteter efter aftale eller på eget initiativ.
   

§ 5

MUSIKUDVALGET

Udvalget består af 3 personer. Repræsentantskabet vælger 2 personer, som skal være dirigenter i Danske Folkekor. Repræsentantskabet vælger hvert år 1 medlem gældende for 2 år. Derudover udpeger Hovedbestyrelsen 1 person.

Formand for musikudvalget vælges af hovedbestyrelsen efter indstilling fra musikudvalget.

Hovedbestyrelsen og musikudvalget kan efter behov udpege 1-2 personer til musikudvalget.

Hovedbestyrelsen fastlægger rammerne for musikudvalgets arbejde.

 

§ 6

KREDSENE

 1. Korene samarbejder i kredsorganisationer.
 2. Kredsene udformer selv deres vedtægter, der ikke må stride mod landsforeningens.
 3. Kredsene indsender til Danske Folkekors sekretariat løbende indberetninger om ændringer i kredsadresser o.l.
 4. Kredsene indsender beretning om afholdte kredsaktiviteter med angivelse af instruktør/dirigent, musikalsk indhold og deltagerantal - efter hovedbestyrelsens anvisning.
  Kredsene har pligt til at stille de fornødne regnskabsoplysninger til rådighed for Hovedbestyrelsen til brug for udarbejdelse af totalregnskab. Hovedbestyrelsen kommer med et skema, så oplysninger fra alle kredse let kan samordnes.
  Vedr. offentlige koncerter jfr. § 8.
 5. Et kor/medlem kan vælge at tilslutte sig en anden kreds end den geografisk korrekte.
  Ændring af kredsinddeling kan ske på forslag fra de berørte kredse og efter godkendelse af repræsentantskabet.
 6. Kredsarkivalier, der ikke længere er nødvendige for kredsens daglige virksomhed, overdrages til Danske Folkekors Arkiv jfr. § 9.
  Overdragelsen sker efter hovedbestyrelsens anvisning.
 7. Kredsregnskabet følger kalenderåret.
  Regnskab for hver tilskudsberettiget aktivitet skal indsendes til LANDSKASSEREREN i henhold til KUNSTFONDENS´s regler.

 

§ 7

MEDLEMSKAB

 1. Ethvert medlem af landsforeningen er automatisk medlem af en kreds. Landsforeningen optager personlige medlemmer.
 2. Kontingentopkrævning for det kommende kalenderår skal være udsendt inden udgangen af januar.
  Kontingent skal være betalt rettidigt for at opretholde sin stemmeret ved årets repræsentantskabsmøde.
 3. Udmeldelse af landsforeningen kan ske ved regnskabsårets slutning.
 4. Ved indmeldelse betales kontingent, som dækker indmeldelsesåret samt det kommende kalenderår.

 

§ 8

KODA

Koncerter, som koret selv er arrangør af, skal indberettes til Koda. Som medlem af Danske Folkekor har koret adgang til at oprette musikaftale med Koda til rabatpris.

 

§ 9

LANDSARKIV

Danske Folkekors arkiv findes på Landsarkivet under Rigsarkivet

Gennem en samarbejdsaftale har Danske Folkekor forpligtet sig til løbende afleveringer af arkivalier, efterhånden som de ikke længere er nødvendige for foreningens daglige virksomhed.

Afleveringen sker efter hovedbestyrelsens anvisning i henhold til aftale mellem arkivet og Danske Folkekor.

 

§ 10

ØKONOMI

 1. Landsforeningens regnskab følger kalenderåret.
 2. Kredsenes kontingentandel afregnes af Landsforeningen.

 

§ 11

OPLØSNING

 1. Landsforeningen kan kun opløses, såfremt 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede repræsentanter på et ordinært repræsentantskabsmøde og 2/3 af de tilstedeværende stemmeberettigede repræsentanter på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde, afholdt tidligst 3 måneder senere, stemmer herfor.
 2. Samtidig skal træffes beslutning om anvendelse af landsforeningens midler.
   

 

 

 

Vedtaget på repræsentantskabsmødet den 21. april 1990
Ændret den 22. april 1995.
Ændret den 18. april 1998.
Ændret den 5. april 2003
Ændret den 17. april 2004
Ændret den 20. september 2008
Ændret den 17. april 2010
Ændret den 21. april 2012
Ændret den 30. april 2016
Ændret den 29. april 2017
Ændret den 14. april 2018