Vedtægter

VEDTÆGTER

Rev. 2006

 

Reviderede vedtægter for FYNSKE FOLKEKOR,
medlemskreds af DANSKE FOLKEKOR.
Rev. 2006 - Trykt 15. juni 2016. 

§1      

FORMÅL

Foreningens formål er, i et folkeligt fællesskab at styrke interessen for sang; både den enstemmige og den flerstemmige.  

§2      

MEDLEMMER
Ethvert kor på Fyn med omliggende øer kan blive medlem. Ved indmeldelse i sidste halvdel af kalenderåret betales først kontingent for det kommende år.  

§3      

KONTINGENT
Medlemskontingentets størrelse fastsættes på Danske Folkekor's repræsentantskabsmøde. I særlige tilfælde - til løsning af større opgaver - kan kredsen dog opkræve et ekstrakontingent. Udebliver et kors indbetaling trods påmindelser, betragtes koret som udmeldt af Fynske Folkekor/Danske Folkekor.  
 

§4      

KREDSBESTYRELSEN
Kredsbestyrelsen består af fem medlemmer og to suppleanter, samt to revisorer og to suppleanter for disse. Alle vælges på generalforsamlingen. I kredsbestyrelsen må der maksimalt være to repræsentanter fra samme kor, men det tilstræbes, at kredbestyrelsens medlemmer repræsenterer hver sit kor.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Indtræder en suppleant i kredsbestyrelsen, fortsætter suppleanten i det fratrådte kredsbestyrelsesmedlems valgperiode.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for en toårig periode med tre afgående på ulige årstal og to afgående på lige årstal.
Revisorerne afgår på skift hvert andet år.
Alle suppleanter afgår hvert år.  

§5      

GENERALFORSAMLINGEN
Ordinær generalforsamling, der er foreningens højeste myndighed, afholdes i februar eller marts måned og skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af ordstyrer
2. Formandens beretning
3. Regnskab
4. Eventuel drøftelse af ekstrakontingent, jfr. §3.
5. Indkomne forslag, herunder lovændringer.
6. Drøftelse af næste sæsons program.
7. Valg, jfr. §4.
8. Eventuelt. 

Forslag, der ønskes behandlet under punkt 5, skal være bestyrelsen i hænde - skriftligt - senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes.
Til generalforsamlingen, der indvarsles ved skrivelse til formænd og dirigenter senest 14 dage før afholdelse, har alle kormedlemmer adgang og forhandlingsret. Fra hvert kor har 4 medlemmer stemmeret. Indvalg i kredsbestyrelsen kan ske ved personlig tilstedeværelse, eller ved skriftligt tilsagn. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
Spørgsmål afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræves til vedtægtsændringer 2/3 af de afgivne stemmer.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.  

§6      

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/3 af de tilsluttede foreninger begærer det og fremsender begrundet dagsordenforslag.  

§7      

OPLØSNING AF FORENINGEN
Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af de stemmeberettigede stemmer derfor på den ordinære og en ekstraordinær generalforsamling inden for samme sæson. Der skal være mindst to måneder mellem de to generalforsamlinger.
Hvis foreningen opløses, tilfalder dens ejendele de tilsluttede kor i forhold til deres medlemstal.